Myśli przewodnie Instytutu Dobrej Śmierci

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Instytut Dobrej Śmierci (IDŚ) powstał w 2020 jako oddolna inicjatywa społeczna. Celem IDŚ jest zwiększanie świadomości społecznej oraz podniesienie poziomu edukacji o umieraniu, śmierci i żałobie.
 2.  Od 28. lipca 2022 IDŚ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą według zasady non-profit. Aspirujemy, aby IDŚ otrzymał status organizacji pożytku publicznego. Wobec tego IDŚ nie działa w celu osiągnięcia zysku finansowego, ale tworzenia treści jak najwyższej jakości oraz dotarcia do jak największej liczby osób. IDŚ przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych. IDŚ nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców i pracowników.
 3. IDŚ nie jest związany z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

§2

 1.  Czas trwania ID jest nieoznaczony.
 2.  Terenem działania IDŚ jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, IDŚ może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. IDŚ może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

Rozdział II

 Cele i zasady działania

§3

Celem IDŚ jest tworzenie przestrzeni dialogu o przemijaniu, śmiertelności i sprawach ostatecznych, a więc oswajanie tematu umierania, śmierci i żałoby w sferze publicznej oraz pogłębienie mentalnych i kulturowych refleksji wokół przemijania.

IDŚ współpracuje z osobami, które w swojej pracy zawodowej, naukowej i/lub artystycznej mają styczność z tematem śmierci. Kolektyw IDŚ to wielowątkowa, interdyscyplinarna inicjatywa, w której jest miejsce dla zróżnicowanych poglądów, postaw i tożsamości.

Współtworzące IDŚ profesjonalistki i profesjonaliści branży funeralnej, ekspertki i eksperci ze świata medycyny oraz opieki paliatywnej, psycholożki i psychologowie, dziennikarki i dziennikarzy, naukowczynie i naukowcy a także artystki i artyści połączone są chęcią współpracy, wymiany wiedzy i tworzeniem synergii.

Poprzez otwartą, szczerą postawę wobec śmierci IDŚ zamierza doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych. Jego celem jest transformacja kultury, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, w kulturę korzystającą ze wzbogacających aspektów przemijalności. Korzystając zarówno z dziedzictwa tradycji, jak i nowoczesnych koncepcji,

Celem IDŚ jest zwiększanie świadomości społecznej oraz promowanie refleksji, otwartego dialogu i wymiany myśli na temat umierania, śmierci i żałoby, poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie założeń, zasad, wartości i narzędzi np. takich jak spotkania, konferencje, badania, publikacje oraz działania artystyczne i edukacyjne.

§4

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami i przekonaniami:

 1. Przemilczenie i tabuizowanie śmierci nie służy ludzkiej kondycji.
 2. Konfrontowanie się z własną śmiertelnością nie jest makabryczne, jest wyrazem naturalnej ciekawości doświadczania pełni egzystencji człowieka.
 3. Kulturę, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, chcemy transformować w kulturę korzystającą ze wzbogacających i ożywiających nas aspektów przemijalności.
 4. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy i edukacji na temat własnych obaw wobec umierania oraz opieki nad bliskimi, zarówno kiedy umierają, jak i po ich śmierci.
 5. Każdy człowiek ma prawo do pochówku, który odzwierciedla jego wartości i światopogląd.
 6. Żałoba jest procesem indywidualnym, który u każdego człowieka wygląda inaczej na poziomie myśli, emocji i ich wyrazu. Nikomu nie wolno narzucać w jaki sposób i jak długo powinien doświadczać i wyrażać żałobę.
 7. Otwarta, szczera postawa wobec śmierci może doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych.

§5

Celami IDŚ są:

 1. Ochrona i poprawa stanu zdrowia psychicznego osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;
 2. Działalność kulturalna oraz edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego;
 3. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, jak np. osób w żałobie, osób starych i/lub przewlekle chorych oraz ich opiekunów.

§6

IDŚ realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie otwartego dialogu społecznego i szerzenie wiedzy o tematach związanych z umieraniem, śmiercią i żałobą;
 2. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów artystycznych oraz projektów w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji związanych ze śmiercią i pamięcią o zmarłych;
 3. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu celów IDŚ, związanych z psychologią umierania, śmierci i żałoby, medycyną i opieką paliatywną oraz naukami humanistycznymi i społecznymi, takimi jak historia, antropologia, socjologia, pedagogika, etnologia i religioznawstwo;
 4. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa IDŚ, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, artystów, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
 5. Organizowanie i udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach, targach, kongresach itp. wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością IDŚ;
 6. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań IDŚ;
 7. Prowadzenie think-tanku, inicjowanie i opracowywanie badań rynkowych, analiz i opinii z zakresu zainteresowań IDŚ w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji prawnych w obszarach zainteresowań IDŚ;
 8. Działalność doradczą wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do wsparcia osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;
 9. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na współczesnych systemach pomocy i wsparcia dla osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;
 10. Gromadzenie, utrwalanie upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem IDŚ, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, działalności informacyjnej oraz portalu internetowego;
 11. Prowadzenie medium obywatelskiego – tj. regularną działalność polegającą na publikowaniu treści związanych z działaniami IDŚ;
 12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 13. Działalność związana z tłumaczeniami, w szczególności przetłumaczeniem międzynarodowej literatury specjalistycznej z zakresu zainteresowań IDŚ na język polski;
 14. Pomoc i doradztwo w zakresie wsparcia osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;
 15. Działanie na rzecz seniorów i osób chorych;
 16. Wykonywanie analiz jakości, prowadzenie audytów i doradztwo dla wyższych uczelni, instytucji administracji publicznej oraz firm działających w zakresie zainteresowań IDŚ;
 17. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności w zakresie pochówków i ceremonii pogrzebowych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 18. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu i usług w branży funeralnej;
 19. Monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących prawa w obszarze działań IDŚ wraz z rzecznictwem i opiniowaniem na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, mających na celu ulepszenie praktyk dotyczących opieki paliatywnej, zarządzania i zakładania cmentarzy oraz chowania i żegnania zmarłych w sposób zgodny z celami i wartościami IDŚ;
 20. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z prawem cmentarnym; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;
 21. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami IDŚ;
 22. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską w zakresie związanym z celami działalności IDŚ.

§ 7

 1. IDŚ może współpracować z innymi organizacjami, takimi jak fundacje lub stowarzyszenia dla efektywnego realizowania swoich celów.