Statut Fundacji Instytutu Dobrej Śmierci

§ 1.

Maria Wiśniewska oraz Anja Franczak ustanawiają fundację  pod nazwą „Fundacja Instytut Dobrej Śmierci”, zwaną dalej „Fundacją”.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 166) oraz Statutu.

§ 2.

Fundacja nie jest związana z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

§ 3.

1.    Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2.    Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony

3.    Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Fundacja może używać nazwy skróconej „Instytut Dobrej Śmierci”.

5.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

6.    Fundacja może tworzyć biura, przedstawicielstwa lub inne placówki tym inne Fundacje w kraju i za granicą. Fundacja może przystępować do spółek krajowych i zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjnoprawnych.

§ 4.

1.    Fundacja posiada osobowość prawną.

2.    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 5.

1.    Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz uczestniczkom i uczestnikom kursów i szkoleń organizowanych przez Fundację.

2.    Fundacja może używać znaków graficznych Fundacji oraz posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 6.

Celami Fundacji są działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a w szczególności:

1.    Edukacja w obszarze umierania, śmierci i żałoby jako doświadczeń powszechnych i naturalnych w życiu człowieka.

2.    Tworzenie przestrzeni otwartego, przyjaznego i wspierającego dialogu o umieraniu, śmierci i żałobie, a więc oswajanie tych tematów w sferze publicznej.

3.    Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie umierania, śmierci i żałoby oraz możliwości wsparcia dla osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich.

3.    Ochrona i poprawa stanu psychicznego osób chorujących i umierających, osób w żałobie i ich bliskich.

4.    Transformacja kultury, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, w kulturę korzystającą ze wzbogacających nas aspektów przemijalności, korzystając zarówno z dziedzictwa tradycji, jak i nowoczesnych koncepcji.

5.    Działalność charytatywna i dobroczynność.

6.    Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

7.    Podtrzymywani i upowszechniani tradycji narodowej, pielęgnowani polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

8.    Ochrona i promocja zdrowia.

9.    Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

10. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

12. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

14. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

15. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

16. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagających rozwój demokracji.

17. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

18. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

19. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

20. Promocja i organizacja wolontariatu.

21. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie realizacji przez te organizacje zadań publicznych.

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, artystów, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu.

2.    Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów artystycznych i projektów w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji,

3.    Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego, jak np. osoby chorujące, osoby umierające, osoby w żałobie.

4.    Działalność kulturalną oraz edukacyjnonaukową prowadzącą do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

5.    Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych z psychologią umierania, śmierci i żałoby, medycyną i opieką paliatywną, oraz naukami humanistycznymi i społecznymi, takimi jak historia, antropologia, socjologia, etnologia, pedagogika i religioznawstwo.

6.    Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji.

7.    Prowadzenie platformy dialogu (thinktank’u), inicjowanie i opracowywanie badań rynkowych, analiz i opinii z zakresu zainteresowań Fundacji w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji.

8.    Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na współczesnych systemach pomocy i wsparcia dla osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych.

9.    Promowanie otwartego dialogu społecznego o tematach związanych z umieraniem, śmiercią i żałobą.

10. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności w zakresie pochówków i ceremonii pogrzebowych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

11. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

12. Organizowanie i udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością Fundacji.

13. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem Fundacji.

14. Prowadzenie medium obywatelskiego – tj. regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia osób chorujących lub przeżywających utratę bliskich i żałobę.

15. Działanie na rzecz seniorów i osób chorych.

16. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu i usług w kontekście pochówków.

17. Monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących prawa w obszarze działań Fundacji wraz z rzecznictwem i opiniowaniem w zakresie ulepszenia praktyk opieki paliatywnej, zarządzania i zakładania cmentarzy oraz chowania zmarłych w sposób zgodny z celami i wartościami Fundacji.

18. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji.

19. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską.

20. Organizację szkoleń, kursów i warsztatów, konferencji oraz webinarów.

21. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych, publikacji książek, ebooków itp.

22. Prowadzenie badań naukowych, w tym ankietowych.

23. Organizację spotkań integracyjnych.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 9.

Działania, o których mowa w § 7. będą realizowane w formie działalności statutowej nieodpłatnej i działalności statutowej odpłatnej oraz działalności gospodarczej.

§ 10.

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się 1.000,00 złotych (tysiąc złotych).

2.    Majątek Fundacji służy realizacji jej celów.

§ 11.

1.    Majątek Fundacji może pochodzić m.in. z:

a.    darowizn, spadków, zapisów,

b.    dotacji i subwencji oraz grantów,

c.    zbiorek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację,

d.    przychodów z majątku Fundacji,

e.    odsetek bankowych, od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

f.     pożytków cywilnych pobieranych ze składników majątku Fundacji,

g.    odpłatnej działalności statutowej,

h.    dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

2.    Dochód uzyskiwany przez Fundację jest przeznaczany wyłącznie na działalność statutową.

§ 12.

1.    Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2.    W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.    W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4.    Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

5.    Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych.

6.    Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).

7.    Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organu Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które są ustalone w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją.

§ 13.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

3. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

58.11.Z Wydawanie książek,

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

58.13.Z Wydawanie gazet,

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych,

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań́ wideo i programów telewizyjnych,

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań́ dźwiękowych i muzycznych,

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

63.12.Z Działalność portali internetowych,

63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.20.Z Działalność fotograficzna,

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,

84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych,

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,

86.90.E Pozostała Działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,

94.20.Z Działalność związków zawodowych,

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,

96.03 Pogrzeby i działalność pokrewna,

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 14.

1.    Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji, jednakże Fundatorki zachowują uprawnienia określone w niniejszym statucie.

2.    Fundatorki mają nieodwołalne i nieograniczone czasowo prawo do członkostwa w organach Fundacji.

§ 15.

1.    Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezeski/Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony.

2.    W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorki.

3.    Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorki. W przypadku śmierci jednej z Fundatorek, uprawnienie to przysługuje drugiej z nich.

4.    Uprawnienie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej przysługuje Fundatorkom dożywotnio, jednakże w drodze jednomyślnej uchwały Fundatorki mogą delegować Radzie Fundacji prawo do powoływania i odwoływania Członków Zarządu.

5.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o którym zostali prawidłowo poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

6.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.

7.    Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8.    Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a.    złożenia pisemnej rezygnacji,

b.    śmierci,

c.    odwołania z funkcji przez Fundatorki, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 Statutu. Odwołanie z funkcji członkini/członka Zarządu może nastąpić z powodu:

i.         podejmowania działań na szkodę Fundacji;

ii.       podjęcia działalności sprzecznej z celami i zasadami działania Fundacji;

iii.     niebrania udziału w pracach zarządu przez okres 12 miesięcy;

iv.     skazania prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe;

v.       pozbawienia praw publicznych.

§ 16.

1.    Zarząd kieruje działalnością̨ Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Do kompetencji Zarządu należy:

a.    kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b.    realizacja celów statutowych;

c.    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;

d.    sporządzanie planów pracy i budżetu;

e.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

f.     reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

g.    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;

h.    podejmowanie uchwały o zmianie statutu, w tym celów działania Fundacji, w porozumieniu z Fundatorkami. Zmiany w statucie, w tym celów działania Fundacji, mogą nastąpić jedynie przy jednomyślnej zgodzie Fundatorek wyrażonej na piśmie. W przypadku śmierci jednej z Fundatorek, zmiany w statucie są dokonywane przy zgodzie drugiej. W przypadku śmierci obu Fundatorek, zmiany w statucie dokonywane są przy zgodzie większości (połowa plus co najmniej jeden) członków lub członkiń Zarządu;

i.      podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Fundatorek bądź innych organów, o ile zostaną one powołane;

j.      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

k.    podejmowanie uchwały w przedmiocie połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji;

l.      podejmowanie uchwał o przynależności Fundacji do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Fundacji do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;

m.  zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji i instytucji;

n.    powoływanie komisji, zespołów, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

3.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

4.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska/Prezes, przesyłając informację o terminie i porządku obrad pocztą elektroniczną lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, na adres wskazany przez członka Zarządu, w pisemnym oświadczeniu złożonym w dniu objęcia przez niego funkcji członka Zarządu lub w późniejszym zawiadomieniu o zmianie adresu.

5.    O posiedzeniu muszą być poinformowani wszystkie/wszyscy członkinie/członkowie Zarządu.

6.    Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, o ile statut nie przewiduje inaczej, przy czym w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezeski/Prezesa Zarządu.

7.    Posiedzenia zarządu mogą odbywać się w formie online.

8.    Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

9.   Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

10. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorki.

11.   Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Fundacji pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.

12.   Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 17.

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie.

§ 18.

1.    Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Rada Fundacji posiada również uprawnienia opiniodawcze.

2.    Rada Fundacji składa się z 3 osób: Przewodniczącej/Przewodniczącego, Zastępczyni/Zastępcy i Członkini/Członka  Rady Fundacji.

3.    Członkinie/Członków Rady Fundacji powołują i odwołują Fundatorki, a po śmierci wszystkich Fundatorek, Zarząd, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w pełnym składzie.

4.    Członkini/Członek Rady Fundacji:

a.    nie może być członkinią/członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeński, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b.    może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

5.    Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje w wyniku:

a.    złożenia pisemnej rezygnacji przez członkinię/członka,

b.    śmierci,

c.    odwołania przez Fundatorki w przypadku:

i.      wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają pełnienie funkcji,

ii.    trwałe zaprzestanie udziału w wykonywaniu zadań Rady Fundacji,

iii.  naruszenia przepisów prawa lub postanowień statutu,

iv.  działania na szkodę Fundacji.

§ 19.

1.    Do zadań Rady Fundacji należy:

a.    nadzór i kontrola nad działalnością Zarządu Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

b.    zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz sprawozdań finansowych,

c.    powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkiniami/członkami Zarządu i do reprezentowania Fundacji w sporze z członkiniami/członkami Zarządu,

d.    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

2.    Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek jej członkini/członka, Zarządu lub Fundatorki, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący lub Zastępczyni/Zastępca.

3.    Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodnicząca/Przewodniczący, a w przypadku jej/jego nieobecności  Zastępczyni/Zastępca Przewodniczącej/Przewodniczącego.

4.    Członkinie/Członkowie Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem opiniodawczym/doradczym.

5.    Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów jej członkiń/członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Fundacji jest decydujący.

§ 20.

1.    Fundacja może się̨ połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.    W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu.

3.    Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 21.

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

2.    O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra sprawującego nadzór nad działalnością Fundacji.

3.    Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członkiń/członków Zarządu.

4.    Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

5.    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą̨ uchwały Zarządu na rzecz działających w Unii Europejskiej organizacji o zbliżonych celach do celów statutowych Fundacji.

§ 22.

1.    W sprawach nieuregulowanych Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji prywatnoprawnych.

2.    Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.