Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1       

1. Instytut Dobrej Śmierci (IDŚ) jest oddolną inicjatywą społeczną.

2. IDŚ jest nieformalnym stowarzyszeniem osób prywatnych.

3. IDŚ nie jest związany z żadną partią polityczną ani z żadnym wyznaniem.

§2   

1. Czas trwania ID jest nieoznaczony.

2. Terenem działania IDŚ jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, IDŚ może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. IDŚ może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

Rozdział II 

Cele i zasady działania

§3           

Celem IDŚ jest tworzenie przestrzeni dialogu o przemijaniu, śmiertelności i sprawach ostatecznych, a więc oswajanie tematu umierania, śmierci i żałoby w sferze publicznej oraz pogłębienie mentalnych i kulturowych refleksji wokół skończoności.

IDŚ współpracuje z profesjonalistami z branży funeralnej, ekspertami ze świata medycyny i opieki paliatywnej, psychologami, naukowcami różnych specjalności, duchownymi i artystami, których łączy idea nadania śmierci właściwego jej miejsca w kulturze i umysłowości ponowoczesnego człowieka. 

IDŚ działa w obszarach kultury, nauki, filozofii i edukacji. Jest wielowątkową, interdyscyplinarną inicjatywą, w której jest miejsce dla zróżnicowanych poglądów, postaw i identyfikacji. 

Poprzez otwartą, szczerą postawę wobec śmierci IDŚ zamierza doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych. Jego celem jest transformacja kultury, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, w kulturę korzystającą ze wzbogacających aspektów przemijalności. Korzystając zarówno z dziedzictwa tradycji, jak i nowoczesnych koncepcji intelektualnych, zmierza do otwartego dialogu realizowanego poprzez spotkania, konferencje, badania, publikacje oraz działania artystyczne i edukacyjne. 

Celem  IDŚ jest promowanie refleksji i wymiany myśli na temat umierania, śmierci i żałoby, poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie  założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie. 

§4   

W naszych działaniach kierujemy się następującymi wartościami i przekonaniami:

1. Przemilczenie i tabuizowanie śmierci nie służy ludzkiej kondycji. 

2. Konfrontowanie się z własną śmiertelnością nie jest makabryczne, jest po prostu wyrazem naturalnej ciekawości doświadczania pełni naszej egzystencji. 

3. Kulturę, w której śmierć jest nieobecna lub poddana cenzurze, chcemy transformować w kulturę korzystającą ze wzbogacających i ożywiających nas aspektów przemijalności. 

4. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy i edukacji na temat własnych obaw wobec umierania oraz opieki nad bliskimi, zarówno kiedy odchodzą, jak i po ich śmierci. 

5. Każdy człowiek ma prawo do pochówku, który odzwierciedla jego wartości, niezależnie od tożsamości i poglądów.

6. Żałoba jest procesem indywidualnym, który u każdego człowieka wygląda inaczej na poziomie myśli, emocji i ich wyrazu. Nikomu nie wolno narzucać w jaki sposób i jak długo powinien doświadczać i wyrażać żałobę. 

7. Otwarta, szczera postawa wobec śmierci może doprowadzić do pozytywnych zmian kulturowych. 

§5   

Szczególne cele IDŚ to:

1. Ochrona i poprawa stanu psychicznego osób chorujących, osób w żałobie i ich bliskich.

2. Działalność kulturalna oraz edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego społeczeństwa obywatelskiego;

3. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;

4. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa IDŚ, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, artystów, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;

§6

IDŚ realizuje swoje cele poprzez:       

1. Promowanie otwartego dialogu społecznego i szerzenie wiedzy o tematach związanych z umieraniem, śmiercią i żałobą;

2. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów artystycznych oraz projektów w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji;

3. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań IDŚ, w szczególności związanych z psychologią umierania, śmierci i żałoby, medycyną i opieką paliatywną, oraz naukami humanistycznymi i społecznymi, takimi jak historia, antropologia, socjologia, etnologia i religioznawstwo;   

4. Organizowanie i udział w wykładach, konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach, targach, kongresach itp. wydarzeniach związanych tematycznie z działalnością IDŚ;

5. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań IDŚ;

6. Prowadzenie think-tanku, inicjowanie i opracowywanie badań rynkowych, analiz i opinii z zakresu zainteresowań IDŚ w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji prawnych w obszarach zainteresowań IDŚ;

7. Działalność doradczą wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do wsparcia osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;

8. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na współczesnych systemach pomocy i wsparcia dla osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;

9. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności w zakresie pochówków i ceremonii pogrzebowych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;

10. Gromadzenie, utrwalanie upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem IDŚ, w tym prowadzenie działalności wydawniczej, działalności informacyjnej oraz portalu internetowego;

11. Prowadzenie medium obywatelskiego – tj. regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia branży funeralnej i osób przeżywających utratę bliskich i żałobę;

12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, oraz nagrań dźwiękowych i muzycznych; 

13. Działalność związana z tłumaczeniami, w szczególności przetłumaczeniem międzynarodowej literatury specjalistycznej z zakresu zainteresowań IDŚ na język polski;

14. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15. Pomoc i doradztwo w zakresie wsparcia osób umierających, osób w żałobie i ich bliskich;

15. Działanie na rzecz seniorów i osób chorych;

16. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu i usług;

17. Wykonywanie analiz jakości, prowadzenie audytów i doradztwo dla wyższych uczelni, instytucji administracji publicznej oraz firm działających w zakresie zainteresowań IDŚ;

18. Monitorowanie procesów legislacyjnych dotyczących prawa w obszarze działań IDŚ wraz z rzecznictwem i opiniowaniem na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, mające na celu ulepszenie praktyk dotyczących opieki paliatywnej, zarządzania i zakładania cmentarzy oraz chowania i żegnania zmarłych w sposób zgodny z celami i wartościami Fundacji;

19. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z prawem cmentarnym; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych;

20. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami IDŚ;

21. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską.

§ 7   

1. IDŚ może współpracować z innymi organizacjami, takimi jak fundacje lub stowarzyszenia dla efektywnego realizowania swoich celów.