Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Instytutu Dobrej Śmierci określa zakres i warunki sprzedaży produktów i usług znajdujących się w jego ofercie.

Sklep internetowy www.InstytutDobrejSmierci.pl/sklep prowadzony jest przez Fundacja Dobrej Śmierci NIP 5214063265, REGON 528182966.

Adres pocztowy: ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa
Adres e-mail: sklep@instytutdobrejsmierci.pl

§1 DEFINICJE

SPRZEDAWCA – podmiot prowadzący Sklep, tj. Fundacja Dobrej Śmierci.
SKLEP – prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy w postaci strony internetowej wraz ze wszystkimi podstronami, umieszczony pod adresem: www.InstytutDobrejSmierci.pl/sklep.
KUPUJĄCY – osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu produktów w Sklepie.
PRODUKTY – towary i usługi, które oferowane są przez Sprzedawcę w Sklepie.
KONTO – nazwa (login w postaci adresu e-mail Kupującego) i hasło podane przez Kupującego lub wygenerowane przez Sklep oraz komplet informacji przechowywanych w Sklepie, dotyczący danych Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i realizowanych Zakupów, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia oraz realizować Zakupy, a także logować się do swojego Konta i korzystać z zakupionych uprzednio treści.
ZAMÓWIENIE – lista Towarów znajdująca się w Koszyku.
KOSZYK – jedna z podstron Sklepu, ukazująca Produkty wybrane przez Kupującego do Zakupu.
ZAKUP – zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, który prawidłowo złożył Zamówienie w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami).
POTWIERDZENIE ZAKUPU – wiadomość mailowa wysłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego potwierdzająca, że Zakup może zostać zrealizowany przez Sklep lub zawierająca zakupione Produkty cyfrowe.
MAIL – list w formie elektronicznej. Również: wiadomość mailowa, e-mail.

 

§2 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Dokonując Zakupu, Kupujący wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem posiadania:
a. Urządzenia (komputer, tablet lub smartfon),
b. Dostępu do sieci Internet,
c. Przeglądarki internetowej typu Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji,
d. Aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Znajdujące się w Sklepie zdjęcia Produktów i teksty opisów Produktów objęte są ochroną praw autorskich, a ich użycie do celów komercyjnych bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Kupującego, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

§3 CENY

1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami netto wyrażonymi w złotówkach, a Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
2. Podane przy Produktach ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją Zakupu.
3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
6. Zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na cenę Produktu już zamówionego przez Kupującego.
7. Każdy Zakup dokumentowany jest potwierdzeniem, wysyłanym e-mailem lub fakturą, zgodnie z wyborem Kupującego.
8. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§4 PRODUKT CYFROWY

1. Produkt cyfrowy stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Zakup oznacza, iż Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu.
3. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy korzystaniu z produktu cyfrowego. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niespełnienie warunków technicznych przy korzystaniu z zakupionego Produktu cyfrowego.
6. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt cyfrowy lub dane do swojego konta innych podmiotom.
7. Zakupiony Produkt stanowi własność Sprzedawcy i nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji.

 

§5 WARUNKI LICENCYJNE DLA PRODUKTÓW CYFROWYCH

1. Produkty cyfrowe, które zostały udostępnione przez Sprzedawcę, stanowią przejaw jego własnej twórczości intelektualnej i podlegają ochronie prawnej.
2. Produkty cyfrowe stanowią utwór zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie prawa. Sprzedawca przekazuje Kupującym dostęp do zakupionych produktów, łącznie z prawem do korzystania z nich (licencja).
3. Okres trwania licencji na produkty cyfrowe obejmuje 1 rok. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
4. Kupujący ma prawo korzystać z produktów cyfrowych tylko na własny użytek i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkty cyfrowe lub dane do swojego konta innym podmiotom.
6. Zakupiony produkt cyfrowy nie może być przedmiotem odsprzedaży lub dystrybucji i sprzedaży handlowej.
7. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktów cyfrowych w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek;
b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości produktów cyfrowych;
c) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania produktów cyfrowych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
d) odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie produktów cyfrowych w całości lub w części;
e) drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.

§6 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący wybiera Produkt i umieszcza go w Koszyku poprzez kliknięcie odpowiedniego guzika (Kup, Kup teraz, Dodaj do koszyka itp.). Zamówienie może zawierać dowolną ilość Produktów, z uwzględnieniem zapisów dotyczących kosztów dostawy.
2. Aby zrealizować Zakup, należy podać dane Kupującego: imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), adres dostawy towaru (opcjonalnie, przy dostawie fizycznego Produktu). Można to zrobić poprzez utworzenie własnego Konta w Sklepie
3. W przypadku korzystania z Konta, wszystkie dane Kupującego zostaną wypełnione przy Zakupie automatycznie.
4. Istnieje możliwość zmiany danych i adresu dostawy w trakcie wypełniania formularza.
5. Aby założyć własne Konto, należy wypełnić formularz, podając aktywny adres email i indywidualne hasło dostępu. Aby zalogować się do Konta, należy wpisać adres e-mail oraz indywidualne hasło dostępu.
6. Lista dodanych Produktów oraz ich wartość znajduje się w Koszyku. Jest to miejsce, gdzie można skorygować listę Produktów przed Zakupem poprzez skasowanie z niej części Produktów lub poprzez zwiększenie ilości sztuk/egzemplarzy wybranych Produktów.
7. Kupujący dokonuje wyboru sposobu:
a) dostawy spośród dostępnych w Sklepie,
b) płatności spośród dostępnych w Sklepie.
W przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi (np. e-booki, linki do webinarów i spotkań online, nagrania do odtworzenia) sposób dostawy jest opisany każdorazowo w opisie Produktu.
8. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w podsumowaniu Zamówienia po wyborze przez Kupującego formy dostawy produktu i formy płatności. Koszt wybranego sposobu dostawy zostanie zsumowany z wartością zamówionego Produktu.
9. Po dokonaniu Zakupu, Sprzedawca wysyła do Kupującego mail potwierdzający ten fakt wraz ze szczegółami transakcji Zakupu.
10. W przypadku nieotrzymania maila od Sprzedawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia Zakupu, zawierającego potwierdzenie Zakupu lub informację o braku możliwości realizacji Zakupu, Kupujący powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę mailowo lub telefonicznie.

 

§7 PŁATNOŚĆ

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności przelewem, kartami oraz portfelami płatności jest Autopay S.A

2. Kupujący może wybrać płatności za Zakupy przelewem lub Blikiem za pomocą bezpiecznej bramki płatności paynow.

3. Zakup jest dokonany z chwilą zatwierdzenia płatności poprzez bezpieczną bramkę płatności banku mbank.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

 

§8 DOSTAWA PRODUKTÓW CYFROWYCH I BILETÓW WSTĘPU

1. W przypadku Produktów cyfrowych (np. e-booki, nagrania do odtworzenia), Kupujący otrzymuje natychmiastowy dostęp do zakupionych Produktów poprzez swoje Konto w Sklepie.
2. W przypadku Produktów będących dostępem do spotkania on-line, kursu, warsztatu, webinaru itp. Kupujący otrzyma natychmiast po Zakupie e-mail zawierający link do platformy Zoom lub bilet wstępu na wydarzenie.
3. Sprzedawca realizuje sprzedaż produktów cyfrowych bez ograniczeń terytorialnych.

 

§9 DOSTAWA PRODUKTÓW FIZYCZNYCH

1. W przypadku Produktów przesyłanych fizycznie, w ciągu 2 dni roboczych od dokonania Zakupu Sprzedawca potwierdza mailowo jego przyjęcie i rozpoczyna procedurę wysyłki.
2. Wysyłka Produktu fizycznego zostanie zrealizowana niezwłocznie, pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części Produktów, Kupujący zostanie poinformowany o tym i ma możliwość podjęcia decyzji o sposobie realizacji Zakupu (np. wydłużenie czasu oczekiwania, realizacja części Zakupu, anulowanie całości zamówienia).
3. Sprzedawca realizuje wysyłkę zakupionych Produktów fizycznych na terenie Polski.
4. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi do 7 dni roboczych od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zakupu.
5. Sprzedawca realizuje wysyłki poprzez firmę InPost. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy, wynikające z obsługi przesyłki przez firmę InPost.
6. Opłata za dostawę dotyczy pojedynczej paczki o maksymalnych wymiarach: 190 x 380 x 640mm i maksymalna wadze 25 kg.
7. Aktualny cennik kosztów wysyłki znajduje się na stronie Sklepu, w zakładce Płatność i Dostawa.
8. Dla wybranych Towarów, na przykład z powodu niestandardowych wymiarów, mogą być dostępne jedynie niektóre z form dostawy.
9. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zakupionych Towarów.

 

§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dobrej Śmierci.
2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu obsługi Konta, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej TU.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapobiec, Kupujący powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
5. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.

 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Kupujący, również ten, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sformułowane zgodnie z ww Ustawą.

2. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Zwrotowi podlegają tylko Produkty w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu.

4. Jakiekolwiek ślady użytkowania zakupionych Produktów skutkują niemożnością odstąpienia od umowy i zwrotu środków.

5. Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Fundacja Dobrej Śmierci, Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa, w terminie nie późniejszym niż wskazany w punkcie 1.

6. Do zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

7. Koszty odesłania Produktu do Sklepu w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w punkcie 1, pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakup Produktu/Produktów.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

b) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

e) rozpakowanych z fabrycznego opakowania maskotek, zabawek oraz gier planszowych.

 

§12 RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁ RĘKOJMI

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu produktu bez wad fizycznych i prawnych.
2. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego § 12 nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Kupujących, nabywających produkty w Sklepie.
3. Kupujący będący przedsiębiorcą, nabywający produkt w celu nie związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedawca może zgodnie z własnym wyborem:
a)niezwłocznie wymienić produkt wadliwy na wolny od wad,
b)wadę usunąć,
c) odstąpić od umowy zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną.
W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.
4. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę, Kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sprzedawcy z opisem reklamacji na adres: Fundacja Dobrej Śmierci, ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@instytutdobrejsmierci.pl.

 

§13 REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli zakupiony Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową, przy czym Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności Produktu z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział lub powinien wiedzieć o tej niezgodności.
3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji (w formie pisemnej) w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zakupu na adres:Fundacja Dobrej Śmierci, ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa lub na adres mailowy: sklep@instytutdobrejsmierci.pl.
4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać Produkt Sprzedawcy na adres: Fundacja Dobrej Śmierci, ul. Ludowa 17/3, 00-780 Warszawa, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym, który powinien zawierać opis stwierdzonej niezgodności oraz preferowany sposób rozwiązania reklamacji.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
6. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.
7. Różnice pomiędzy wizualizacją a rzeczywistym wyglądem Produktu dostępnego w Sklepie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji Produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Produktu, Kupujący jest zobowiązany zapytać o nie Sprzedawcę poprzez adres mailowy: sklep@instytutdobrejsmierci.pl.
8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Produkt.
9. Zwrotu płatności za reklamowany Produkt Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
10. Sprzedawca nie odpowiada za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli Kupujący przekazał błędne lub niepełne dane niezbędne do dokonania zwrotu.
11. Kupujący będący przedsiębiorcą, nabywający produkt w celu nie związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację.

 

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe adresu mailowego wskazanego przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie czynności na rzecz Kupującego, które wynikają z przekazania przez Kupującego błędnych danych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 roku do odwołania.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według jego dotychczasowych postanowień.