Diagnoza zaburzenia czy normalizacja doświadczeń? O społecznym znaczeniu żałoby | Wykład dr Petera Lunda

[english version below]

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski 

22 maja 2024 | 18:00 – 20:00
Teatr Komuna Warszawa

W ciągu ostatnich 10 lat, byliśmy świadkami zwiększonej uwagi poświęconej żałobie w naszej kulturze i mediach. Jednocześnie przygotowujemy się do wdrożenia i zastosowania nowej klasyfikacji diagnostycznej: zaburzenia powikłanej żałoby (eng. Prolonged Grief Disorder). Co taka diagnoza mówi nam o świecie, w którym żyjemy? Punktem wyjścia dla prezentacji jest założenie, że śmierć i kultura są ze sobą ściśle powiązane, wręcz splecione. Sposób, w jaki rozumiemy, negocjujemy, radzimy sobie, stawiamy czoła i żyjemy ze śmiercią, jest kształtowany i zapośredniczony kulturowo – a żałoba jest emanacją tych procesów. Co zatem mówi o nas i kulturze w której żyjemy postrzeganie żałoby jako patologicznego zjawiska? Dlaczego taka diagnoza istnieje? Dlaczego ludzie doświadczają żałoby jako wymagającej diagnozy psychiatrycznej? Omówię te zagadnienia w świetle doświadczania przyspieszającego czasu we współczesnym świecie. Zastanowię się także, jak mogą wyglądać alternatywne sposoby tworzenia przestrzeni dla żałoby i czy w ogóle możliwe jest zaprzyjaźnienie się ze śmiercią.

 

O Peterze Lundzie:

Peter Clement Lund jest obecnie doktorem na Wydziale Komunikacji i Psychologii Uniwersytetu w Aalborg. Posiada tytuł magistra socjologii i doktora psychologii. Obecnie jest związany z projektem badawczym PLACES, który bada związki między ADHD i lękiem a kontekstami społecznymi, kulturowymi i przestrzennymi, w których żyją jednostki. Wcześniej był członkiem centrum badawczego The Culture of Grief, gdzie napisał pracę doktorską pod kierunkiem Andersa Petersena i Svenda Brinkmanna. Mając za punkt wyjścia nadchodzącą klasyfikację diagnostyczną Zaburzenia Przedłużonej Żałoby / Żałoby Powikłanej (eng. Prolonged Grief Disorder), badał społeczne znaczenie śmierci i jej społeczno-kulturową transformację. Poprzez etnograficzne badania terenowe, zwane socjologią gonzo, omówił, w jaki sposób żałoba istnieje obecnie w ciągłej, pełnej napięć walce o prawa do zdefiniowania, czym jest żałoba, czy można ją postrzegać jako chorobę, a jeśli tak, to jak należy ją leczyć.
Poza środowiskiem akademickim Peter jest muzykiem grającym w kilku zespołach: sludge-/noise-/post-metalowym Kollapse, blackened hardcore’owym Telos i wielu innych. Pod względem artystycznym muzyka Petera porusza tematy podobne do jego zainteresowań akademickich, takich jak niepokój, śmierć, żal, strata, cierpienie i tym podobne.

dr Peter Lund:

Diagnosing disorder or normalising experiences?
About the societal meaning of grief

 

22 may 2024 | 18:00 – 20:00
Teatr Komuna Warszawa

During the last 10 years, and perhaps even longer, we have witnessed an increased attention toward grief in our culture and in the media. Simultaneously, we are now preparing to implement and apply the relatively new diagnostic classification of Prolonged Grief Disorder. What does a diagnosis like this one tell us about the world we’re living in? The starting point for this presentation is that death and culture are intimately linked – they are woven together, so to speak. The way we understand, negotiate, handle, “cope”, and live with death are all culturally shaped and mediated – and grief is how this happens. What then, does it tell us about how we understand life and culture, when we now view parts of grief as pathological? Why does such a diagnosis exist? Why do people experience their grief as worthy of, or in need of psychiatric diagnosis? I will discuss these questions in light of our experiences of time in a socially accelerated world and consider how alternative ways of making space for grief might look, and whether or not it is even possible to becomes friends with death.

 

About Peter Lund

Peter Clement Lund is currently post doc at the Department of Communication and Psychology at Aalborg University. He holds a master’s degree in sociology and a Ph.D. in psychology. Currently, he is attached to the research project PLACES, that is investigating the relationships between ADHD and anxiety, and the social, cultural, and spatial contexts that individuals live in. Previously, he was part of the research centre, The Culture of Grief, where he wrote his dissertation under the supervision of Anders Petersen and Svend Brinkmann. With the forthcoming diagnostic classification of Prolonged Grief Disorder as his starting point, he researched the societal meaning of death and its socio-cultural transformation. Via ethnographic fieldwork, called gonzo sociology, he discussed how grief now exists in an ongoing tension-filled fight for the rights to define what grief is, whether or not it could be seen as a disease and if so, how it should be treated.
Outside of academia, Peter is a musician who plays in several bands: The sludge-/noise-/post-metal band, Kollapse, blackened hardcore outfit, Telos, and more. Artistically, much of Peter’s music deals with similar themes as his academic interests like anxiety, death, grief, loss, suffering, and so on.

 

PARTNERZY

Laboratorium Psychoedukacji

Laboratorium Psychoedukacji to pierwszy niepubliczny ośrodek psychoterapeutyczno-szkoleniowy w Polsce założony w 1978 roku. Zespół tworzą doświadczeni, gruntownie wykształceni psychoterapeuci, konsultanci, trenerzy, coachowie, lekarze i wykładowcy. Od przeszło 40 lat ośrodek szkoli psychoterapeutów w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym.

 

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP) (Polish Educational Research Association) jest Towarzystwem naukowym skupiającym pracowników naukowych – specjalistów w zakresie pedagogiki oraz praktyków w dziedzinie oświaty i wychowania.

 

Teatr Komuna Warszawa

KOMUNA WARSZAWA to grupa artystyczna działająca obecnie w budynku dawnej szkoły na E. Plater 31 w pionierskiej na skalę kraju formule społecznej instytucji kultury. Od ponad 30 lat zajmuje się szeroko pojmowanym teatrem, rozumianym jako otwarte miejsce przenikania się różnych dyscyplin kultury. Jej głównym zadaniem jest oddolne wspieranie rozwoju twórczości i współpracy środowiska kultury.
Instytut Dobrej Śmierci i teatr Komuna Warszawa regularnie organizują razem wyjątkowe wydarzenie związane z tematem śmierci. W ramach naszej “Szkoły umierania” odbywają się spotkania, wykłady, warsztaty, koncerty i performansy.

 

Agnieszka Sababady

Dyplomowana tłumaczka słowa żywego. Koordynatorka wielojęzycznego zespołu profesjonalnych tłumaczy. Specjalizuje się w tłumaczeniach z zakresu farmacji i nauk medycznych, psychologii i psychoterapii (m.in. ISTDP Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna, Core Energetics, Analiza Bioenergetyczna, terapia traumy, praca z ciałem, szkolenia z zakresu rezyliencji i dobrostanu), historii, stosunków międzynarodowych i dialogu międzyreligijnego. Entuzjastka podróży, pracy z emocjami i ciałem, świadomego rodzicielstwa oraz Edukacji Domowej. O swojej pracy tłumacza, dwujęzycznych córkach i Edukacji Domowej pisze z przymrużeniem oka na www.facebook.com/Tlumaczkaustna/

 

Online Interpreters Worldwide

Online Interpreters Worldwide zapewnia obsługę wydarzeń stacjonarnych, hybrydowych i online z tłumaczeniem ustnym. Współpracujemy ze specjalistami w zakresie produkcji audiowizualnej, profesjonalnymi dostawcami AV i tłumaczami ustnymi na całym świecie. Nasze usługi obejmują obsługę techniczną wydarzeń stacjonarnych oraz transmitowanych przez streaming, nagrania i filmy, montaż i napisy na materiale filmowym (transkrypcja, tłumaczenie i rozstawianie napisów), język migowy, tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne wydarzeń stacjonarnych i online na wielu platformach.

Data

maj 22 2024
Expired!

Czas

18:00 - 20:00

Więcej informacji

ZAPISY

Lokalizacja

Komuna Warszawa
ul. E.Plater 31, 00-688 Warszawa
Strona WWW
https://komuna.warszawa.pl/